สุขภาพจิตฟรี
ดูแล, ทําใช้ได้
ทุกanyoneแห่ง

ไม่มีรูปแบบการประกัน, ไม่มีอุปสรรค. ช่วยเราให้อํานาจแก่การต่อสู้เพื่อสุขภาพและความสุขโดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายโดยตรง สําหรับล้านออกมีที่ฝันของความรู้สึกดีอีกครั้งคุณทําให้เป็นจริง

คนจํานวนมากเกินไปไม่สามารถจ่ายการดูแลสุขภาพทางจิต
เรากําลังทํางานเพื่อเปลี่ยนมัน

$0
บิลของเรา
ผู้ป่วยได้รับ
36,000
จํานวนคน
RAD ได้ช่วย
133
ประเทศของเรา
ทีมได้ช่วย

ผู้บริจาค RAD ได้ให้ 36,000 คนเข้าถึงความช่วยเหลือความสุขและความหวังที่นี่มีบางส่วนของเรื่องราวของพวกเขา